Identiteit van de ondernemer

iPhix
Heiveld 9,1745 Opwijk
+32 489 61 48 73
08:00 – 20:00
info@iPhix.be
BTW BE0699 942 003

Prijs
1. De prijs van de reparatie wordt uitsluitend vastgesteld op basis van het aantal arbeidsuren, de kosten van de gebruikte materialen en eventueel verzendkosten of transportkosten, alles inclusief BTW.

Klachten
2. Bij reparaties wordt uitgegaan van de klachten die op de website van iPhix werden ingegeven.

Kwaliteit
3. Indien daarover niets anders is afgesproken, wordt bij de reparatie gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen of wanneer dit met betrekking tot een dergelijk apparaat gebruikelijk is, ruilonderdelen. Een reparatie zal op zodanige wijze worden uitgevoerd, dat het apparaat daarna weer volledig voldoet aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften.

4. Na de reparatie ontvangt de klant een formulier waarop zichtbaar is welke onderdelen voor en na de reparatie door iPhix uitvoerig getest zijn en waarop te zien is welke onderdelen wel en niet naar behoren functioneren.

Aansprakelijkheid
5. iPhix is aansprakelijk voor verlies (m.u.v. verzending) en diefstal van het product, de toebehoren en accessoires, alsmede voor schade daaraan, voor zover dit het gevolg is van opzet of grove schuld van iPhix.

6. Dit geldt vanaf het tijdstip van afgifte tot aan het moment dat de klant het product weer in handen heeft. Indien er in deze periode onherstelbare schade ontstaan is aan het product die te wijten is aan opzet of grove schuld van iPhix, is iPhix verantwoordelijk om een vervangend product te voorzien.

7. Het vervangend product heeft dan minstens dezelfde waarde als het product dat door iPhix in ontvangst genomen werd op het moment van de herstelling. Hierbij wordt rekening gehouden met de marktwaarde, ouderdom en eventuele gebruikersschade van het ontvangen product. Indien dit niet beschikbaar is, zal er door iPhix een gelijkwaardig alternatief voorgesteld worden aan de klant. Dit met uitzondering van producten met duidelijke sporen van waterschade.

8. Phix is evenwel niet aansprakelijk voor het verlies van SIM en/of SD kaarten welke nog in het toestel aanwezig zijn.

9. iPhix doet er alles aan om de gegevens van de klant te behouden, maar kan dit evenwel niet garanderen. iPhix adviseert daarom steeds een back-up te maken alvorens een toestel ter reparatie aan te bieden en is dus niet aansprakelijk voor het verlies van gegevens.

10. Reparatie aan een refurbished toestel of een toestel dat door derden gerepareerd is, is geheel op eigen risico. iPhix is niet verantwoordelijk voor defecten aan het toestel die tijdens en/of na de reparatie plaatsvinden als gevolg van slechte montage en/of onderdelen die bij binnenkomst in het toestel aanwezig zijn.

11. iPhix is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat iPhix is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

12. iPhix is evenmin aansprakelijk voor letselschade welke het gevolg is van een gebrek aan het product.

Garantie
13. iPhix geeft na het voltooien van de reparatie een garantie van 6 maanden op de reparatie en/of het vervangen onderdeel. Met uitzondering van batterijen, in dit geval geldt er een garantie van 3 maanden. Deze garantietermijn gaat in op het moment van afgifte van het product aan de klant.

14. Op schoonmaak- , onderhoudsbeurten, glasbreuk en gebruikersschade, alsmede op reparaties verricht aan producten met bliksem-, water- of vochtschade, wordt geen garantie gegeven, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld. Indien het toestel na de herstelling door de klant of door derden is geopend, vervalt ook het recht op garantie bij iPhix. Alle problemen of gebreken die door de klant zelf rechtstreeks veroorzaakt zijn, vallen buiten de garantie.

15. Wanneer binnen 6 maanden na afgifte van het gerepareerde product de klachten die aanvankelijk werden doorgegeven via de website terugkeren, zal iPhix het product opnieuw herstellen onder garantie, zichtbare gebreken en de conformiteit van het verkocht of hersteld materiaal dienen ten laatste twee dagen na ontvangst van het materiaal ingediend te worden via de website.

16. Bij dezelfde oorzaak van de klacht worden alleen die onderdelen die bij de vorige reparatie niet zijn vervangen in rekening gebracht.

17. Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan die bij de vorige reparatie, dan wordt het verschil van de kosten van de nieuwe reparatie aan de klant doorberekend.

18. Het hiervoor bepaalde is niet van toepassing voor zover de klant aanspraak kan maken op ontbinding van de overeenkomst ingeval van een ernstige tekortkoming bij een eerdere reparatie.

19. Na de hernieuwde reparatie gaat de garantie niet opnieuw in, maar blijft de initiële termijn van 6 maanden doorlopen.

20. Als de klant na het in ontvangst nemen van het herstelde product tijdens gebruik nog een onregelmatigheid vaststelt die niet initieel werd doorgegeven via de website, dient hij/zij dit binnen de 14 dagen na afgifte van het gerepareerde product te melden via mail. iPhix zal dan onderzoeken of dit een probleem is ten gevolge van de herstelling of een gevolg van de klachten die aanvankelijk via de website werden doorgegeven. In het laatste geval kan dit probleem opgelost worden zoals vermeld in punt 15.

Verzending
21. iPhix verstuurt alle toestellen verzekerd retour door Bpost en rekent hier standaard een prijs van €5,00 (verzendingen binnen België). Bij mogelijk verlies of schade tijdens de verzending zorgt iPhix voor de afhandeling met Bpost en keert zij het schadebedrag uit nadat Bpost de claim heeft afgehandeld en toegekend.

Niet afgehaalde producten bij herstelling op maatschappelijke zetel
22. Indien een toestel na een periode van drie maanden nadat het product gereed ligt, niet wordt afgehaald zal iPhix het toestel op een milieuvriendelijke wijze afvoeren.

Betaling
23. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de klant verschuldigde bedragen onmiddellijk na de reparatie betaald te worden, cheques worden niet aanvaard als betalingsmiddel. Een uitzondering hierop kan overeengekomen worden voor de betalingen op factuur. In dit geval kan de betaling, mits voorafgaandelijke toestemming, gebeuren binnen de 14 dagen na afgifte van het gerepareerde product aan de klant.

24. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van de prijs, dan is de klant van rechtswege in verzuim. De klant is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de klant een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

25. Indien de herstelling niet of niet volledig betaald wordt, heeft iPhix het recht het toestel in zijn bezit te houden tot de betaling voldaan is.

26. In geval van wanbetaling in hoofde van de klant heeft iPhix, behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Geschillen
27. De toepassing van onderhavige overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht. Alle betwistingen die ontstaan met betrekking tot de interpretatie en de uitvoering van onderhavige overeenkomst, worden, indien partijen er niet in slagen een minnelijke overeenstemming te bereiken, beslecht door de rechtbanken van Dendermonde.